MCCB (APTOMAT) CBE402N

MCCB 1 Pha 2 cực

Dòng tải 300-350-400A

0979425039