MCCB (APTOMAT) CBE204N

MCCB 3 Pha 4 cực

Dòng tải 150-175-200A

0979425039