CB khối (MCCB) LS ABN202c-175A, 65Ka

CB khối (MCCB)

Số cực : 2 cực

Dòng tải 175A

Dòng cắt 65KA

0979425039