CB tép (MCB) BKN-b-3P-50A,10KA

CB tép (MCB)

Số cực : 3 cực

Dòng tải 50A

Dòng cắt 10KA

0979425039