MCCB (APTOMAT) CBE54N

MCCB 3 Pha 4 cực

Dòng tải 30-40-50A

0979425039