CB tép (MCB) BKN-b-3P-40A,10KA

CB tép (MCB)

Số cực : 3 cực

Dòng tải 40A

Dòng cắt 10KA

0979425039