MCCB (APTOMAT) CBE202N

MCCB 1 Pha 2 cực

Dòng tải 125-150-175-200-225A

0979425039