CB tép (MCB) BKH4P-100A,10KA

CB tép (MCB)

Số cực : 4 cực

Dòng tải 100A

Dòng cắt 10KA

0979425039