Relay trung gian Omron MY4N-GS AC48

Relay kiếng Omron

14 chân dẹp

Dòng tải 3 Amper

0979425039