Nút nhấn không đèn, nhấn nhả, IP65 ngoài mặt tủ, màu đỏ YW1B-M1E01R

Nút nhấn không đèn màu đỏ

Nhấn nhả

IP65 ngoài mặt tủ

Phi 22

0979425039