MCCB (APTOMAT) CBS203N

MCCB 3 Pha 3 cực

Dòng tải 150-175-200-225A

0979425039