ĐẦU DÒ NHIỆT K(CA) SAMIL PHI8*REN1/2*L100 TH-M-K 0.1

ĐẦU DÒ NHIỆT K(CA) SAMIL PHI8*REN1/2*L100 TH-M-K 0.1

0979425039