CB tép (MCB) BKN4P-32A, 6KA

CB tép (MCB)

Số cực : 4 cực

Dòng tải 32A

Dòng cắt 6KA

0979425039