CB tép (MCB) BKN4P-25A, 6KA

CB tép (MCB)

Số cực : 4 cực

Dòng tải 25A

Dòng cắt 6KA

0979425039