CB tép (MCB) BKN3P-63A, 6KA

CB tép (MCB)

Số cực : 3 cực

Dòng tải 63A

Dòng cắt 6KA

0979425039