CB tép (MCB) BKN1P-20A, 6KA

CB tép (MCB)

Số cực : 1 cực

Dòng tải 20A

Dòng cắt 6KA

0979425039