CB tép (MCB) BKN-b-4P-16A,10KA

CB tép (MCB)

Số cực : 4 cực

Dòng tải 16A

Dòng cắt 10KA

0979425039