CB tép (MCB) BKN-b-2P-10A,10KA

CB tép (MCB)

Số cực : 2 cực

Dòng tải 10A

Dòng cắt 10KA

0979425039