CB tép (MCB) BKN-b-1P-50A,10KA

CB tép (MCB)

Số cực : 1 cực

Dòng tải 50A

Dòng cắt 10KA

0979425039