CB tép (MCB) BKH3P-100A,10KA

CB tép (MCB)

Số cực : 3 cực

Dòng tải 125A

Dòng cắt 10KA

0979425039