CB tép (MCB) BKH2P-100A,10KA

CB tép (MCB)

Số cực : 2 cực

Dòng tải 100A

Dòng cắt 10KA

0979425039