CB tép (MCB) BKH1P-125A,10KA

CB tép (MCB)

Số cực : 1 cực

Dòng tải 125A

Dòng cắt 10KA

0979425039